Houens Odde er Naturpark Lillebælt Partner

Houens Odde is part of Nature Park Lillebælt

Naturpark Lillebælt-partner

Houens Odde Spejdercenter er en del af Naturpark Lillebælt partnerprogrammet.

På Houens Odde har vi i mange år været engageret i naturformidling, og med vores placering lige ud i Kolding Fjord, ligger vi ret centralt placeret i Lillebælt-området. Derfor var det helt naturligt for os, at blive officielle partnere.

Houens har før den officielle indtrædelse som partner, haft et samarbejde med med Naturparken omkring udvikling af aktiviteter. Sammen har vi skabt Naturpark Lillebælt Spejdermærket, som er en aktivitetsrække med fokus på naturen i og omkring Lillebælt, som spejdere og andre interesserede kan udføre – og efterfølgende modtage et spejdermærke, som bevis for at have gennemført aktiviteterne.

For at passe på naturen, skal vi kende den

Naturpark Lillebælts formål og vision om at vi “sammen skaber vi et hav af oplevelser, som giver os lyst til at passe på og forbedre Lillebælt” – passer utroligt godt i spejdernes ønske om, at efterlade verden en lille smule bedre end vi fandt den. 

Samtidig er naturuddannelse og naturoplevelser for både børn, unge og voksne, en helt naturlig del af spejderarbejdet – og en helt essentiel del af Houens Odde Spejdercenter. 

På Houens Odde ønsker vi at give vores mange tusinde årlige besøgende fra ind- og udland, et godt kendskab til den marine naturpark Lillebælt, til livet i bæltet og til naturen omkring. Det gør vi gennem spændende spejderaktiviteter og engageret naturformidling.

Også skoler og institutioner har glæde af de naturaktiviteter, der er muligt at fordybe sig i på Houens Odde. På den måde breder vi naturdannelse ud til mere end spejderne.

Houens Odde har i mange år også aktivt brugt fjorden til sejlads i både meginjoller, kajakker, kanoer og på en stor tømmerflåde. I kombination med dette, introduceres børn, unge og voksne også til den fantastiske natur, som Lillebælt gemmer på.

Læs mere om Naturpark Lillebælt her

Nature Park Lillebælt partner

Houens Odde Scout Centre is part of the Lillebælt Nature Park partner program.

At Houens Odde, we have been engaged in nature communication for many years, and with our location right outside Kolding Fjord, we are quite centrally located in the Little Belt area. Therefore, it was only natural for us to become official partners.

Before the official entry as a partner, Houens had a collaboration with the Nature Park regarding the development of activities. Together we have created the Lillebælt Nature Park Scout Badge, which is a series of activities with a focus on nature in and around the Little Belt, which scouts and other interested parties can carry out – and subsequently receive a scout badge as proof of having completed the activities.

To care for nature, we must know it
Naturpark Lillebælt’s purpose and vision that we “together create a sea of experiences that make us want to look after and improve the Lillebælt” – fits incredibly well with the scouts’ desire to leave the world a little bit better than we found it.

At the same time, nature education and nature experiences for both children, young people and adults are a completely natural part of Scouting – and an absolutely essential part of Houens Odde Scout Centre.

At Houens Odde, we want to give our many thousands of annual visitors from home and abroad a good knowledge of the Lillebælt marine nature park, of life in the belt and of the surrounding nature. We do this through exciting scouting activities and committed nature communication.

Schools and institutions also benefit from the nature activities that it is possible to immerse yourself in at Houens Odde. In this way, we spread nature education to more than the scouts.

For many years, Houens Odde has also actively used the fjord for sailing in both megin-boats, kayaks, canoes and on a large raft. In combination with this, children, young people and adults are also introduced to the fantastic nature that Lillebælt hides.

Read more on Nature Park Lillebælt here:

Partner